kuang -kuang -kuang !

7 人做过这道菜

关联商品

价 格:  N
淘宝店铺名砸:kuang哐 卖些灿的手作 主力开发各种口味贝果 造福我等贝果迷~~链接戳↑
kuang哐哐哐哐...摔面啊~~~~~~~~

用料  

1

kuang -kuang -kuang !的做法  

  1. 摔啊

  2. 叠啊

  3. 煮啊

  4. 烤啊

  5. 打包啊

参照这个菜谱,大家做出 63 作品

全部63个作品

 
该菜谱创建于
52 收藏


kuang -kuang -kuang !的答疑

关于kuang -kuang -kuang !的做法还有疑问? 提一个问题